Punomoćja

septembar 2020.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021)

Punomoćje za glasanje

Član 146

 1. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje.
 2. Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.
 3. Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.
 4. Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice.
 5. Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.
 6. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.
 7. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.
 8. Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.
 9. Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa članom 124 ovog zakona.

Davanje punomoćja elektronskim putem

Član 147

 1. Akcionarsko društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi.
 2. Punomoćje iz stava 1 ovog člana može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ograničenja za imenovanje punomoćnika

Član 148

Punomoćnik iz člana 146 ovog zakona može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor društva. kojima je dato punomoćje za vršenje tih prava.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
("Službeni list Crne Gore", br. 047/08 od 07.08.2008, 004/11 od 18.01.2011, 022/17 od 03.04.2017)

II. PUNOMOĆJE

Davanje punomoćja

Član 85

 1. Punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac pravnim poslom daje punomoćniku.
 2. Postojanje i obim punomoćja su nezavisni od pravnog odnosa na čijoj je podlozi punomoćje dato.
 3. Punomoćnik može biti i pravno lice.

Posebna forma punomoćja

Član 86

Forma propisana zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao važi i za punomoćje za zaključenje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla.

Obim ovlašćenja

Član 87

 1. Punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen.
 2. Punomoćnik kome je dato opšte punomoćje može preduzimati samo pravne poslove koji spadaju u redovno poslovanje.
 3. Posao koji ne spada u redovno poslovanje može punomoćnik preduzeti samo ako je posebno ovlašćen za preduzimanje tog posla, odnosno vrste poslova među koje on spada.
 4. Punomoćnik ne može bez posebnog ovlašćenja za svaki pojedini slučaj preuzeti mjeničnu obavezu, zaključiti ugovor o jemstvu, o poravnanju, o izbranom sudu, kao ni odreći se nekog prava bez naknade.

Opozivanje i sužavanje punomoćja

Član 88

 1. Vlastodavac može po svojoj volji suziti ili opozvati punomoćje, čak i ako se ugovorom odrekao tog prava.
 2. Opozivanje i sužavanje svakog punomoćja može se učiniti izjavom bez posebne forme.
 3. Ako je opozivanjem ili sužavanjem punomoćja povrijeđen ugovor o nalogu, ili ugovor o djelu, ili neki drugi ugovor, punomoćnik ima pravo na naknadu time nastale štete.

Dejstvo prestanka i sužavanja punomoćja prema trećim licima

Član 89

 1. Opozivanje punomoćja kao i njegovo sužavanje nema dejstvo prema trećem licu koje je zaključilo ugovor sa punomoćnikom, ili obavilo drugi pravni posao, a nije znalo niti je moralo znati da je punomoćje opozvano, odnosno suženo.
 2. U tom slučaju, vlastodavac ima pravo da zahtijeva od punomoćnika naknadu štete koju bi zbog toga pretrpio, izuzev kad punomoćnik nije znao ni morao znati za opozivanje, odnosno za sužavanje punomoćja.
 3. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana primjenjuju se i u ostalim slučajevima prestanka punomoćja.

Drugi slučajevi prestanka punomoćja

Član 90

 1. Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica kao punomoćnika, ako zakonom nije drukčije određeno.
 2. Punomoćje prestaje smrću punomoćnika.
 3. Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica, odnosno smrću lica koje ga je dalo, osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete po pravne sljedbenike ili ako punomoćje važi i za slučaj smrti davaoca, bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na prirodu posla.